Meeting Documents and Resolutions

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ CÁC TÀI LIỆU HỌP

20-03-2020

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Mẫu giấy ủy quyền dành cho cổ đông

4. Mẫu giấy ủy quyền dành cho nhóm cổ đông

5. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

6. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

7. Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

8. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS

9. Mẫu sơ yếu lý lịch

10. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS

11. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

12. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

14. Tờ trình của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vv Lựa chọn đươn vị tham gia dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

15. Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ năm 2020

16. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty

17. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

17.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán

17.2. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán

18. Tờ trình HĐQT bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

18. Đơn ứng cử tham gia HĐQT và BKS 

18.1.

18.2.

18.3

18.4

19. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6

19.7.

19.8.