Thông báo cổ đông

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ TÀI LIỆU HỌP

11-04-2017

 

Tài liệu họp

(download file đính kèm)

2. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (01 cổ đông)

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Nhóm cổ đông)

5. Đề nghị đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (01 cổ đông)

6. Đề nghị đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (nhóm cổ đông)

7. Đề nghị đề cử ứng cử viên tham gia BKS (nhóm cổ đông)

8. Quy định thể thức ứng cử/bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

9. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

10. Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu (Kèm theo quy chế bầu cử)

11. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

12. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của BKS

13. Báo cáo của HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

14. Sơ yếu lý lịch ứng viên đề cử tham gia HĐQT

15. Sơ yếu lý lịch ứng viên đề cử tham gia BKS

 15.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

15.2. Ông Đoàn Hải Chiến

16. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

17. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

18. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS

19. Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

20. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

21. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

22. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

23. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị tham gia dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

24. Báo cáo tài chính năm 2016 (Riêng)

25. Báo cáo tài chính năm 2016 (Hợp nhất)