Tài liệu họp và Nghị quyết

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu dự họp

01-04-2021

1. Thư mời

*. Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

*. Thông báo bổ sung nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

*. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Mẫu đăng ký dự họp

3. Mẫu ủy quyền của cổ đông

4. Mẫu ủy quyền của nhóm cổ đông

5. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

6. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

7. Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

8. Tờ trình của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vv Lựa chọn đơn vị tham gia dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021

9. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ năm 2021

10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty

11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020

11.1. BCTC Công ty mẹ sau kiểm toán

11.2. BCTC hợp nhất sau kiểm toán

12. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Dự thảo Điều lệ Công ty

13. Tờ trình ĐHĐCĐ về Quy chế hoạt động của HĐQT

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

14. Tờ trình ĐHĐCĐ về Tổ chức và hoạt động của BKS

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

15. Đề nghị ứng cử, đề cử tham gia BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Mẫu đề nghị ứng cử tham gia thành viên BKS

- Mẫu đề nghị đề cử tham gia thành viên BKS

- Mẫu sơ yếu lý lịch

16. Quy định thể thức ứng cử/ đề cử bầu thành viên BKS

17. Quy chế bầu thành viên BKS

18. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

*. Đề cử của Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn

- Lý lịch ứng viên Bùi Quang Chung

*. Đề cử của Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu

- Lý lịch ứng viên Hà Thị Hải Yến

19. Tờ trình vv Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty

20. Dự thảo Nghị quyết