Điều lệ hoạt động

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

10. Điều lệ Công ty - Thay đổi lần 9 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2021, có hiệu lực từ ngày 27/4/2021)

9. Điều lệ Công ty - Thay đổi lần 8 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 2/2021, có hiệu lực từ ngày 02/2/2021)

8. Điều lệ Công ty - Thay đổi lần 7 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2018, có hiệu lực từ ngày 24/4/2018)

7. Điều lệ Công ty - Thay đổi Lần 6 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 3/2016 có hiệu lực từ tháng 3/2016).

Điều lệ Công ty - Thay đổi lần 6 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 3/2016, có hiệu lực từ tháng 3/2016)(tiếp theo).

Điều lệ Công ty - Thay đổi lần 6 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 3/2016, có hiệu lực từ tháng 3/2016)(tiếp theo).

Điều lệ Công ty - Thay đổi lần 6 (ĐHĐCĐ thông qua tháng 3/2016, có hiệu lực từ tháng 3/2016)(tiếp theo).

6. Điều lệ Công ty - Thay đổi Lần 5 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/04/2013 có hiệu lực từ ngày 16/04/2013).

5. Điều lệ Công ty - Thay đổi Lần 4 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/12/2011 có hiệu lực từ ngày 01/01/2012).

4. Điều lệ Công ty - Thay đổi Lần 3 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/09/2010 có hiệu lực từ ngày 01/10/2010).

3. Điều lệ Công ty - Thay đổi Lần 2 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/12/2009 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010).

2. Điều lệ Công ty - Thay đổi Lần 1(ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2007).

1. Điều lệ Công ty - Thành lập Công ty cổ phần (ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/01/2005).