Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

18-08-2015


Ngày 11/04/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V – ITASCO) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại Số 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội để: Thông qua các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014; phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đại diện Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), đại diện Công ty Muller + Partner GmbH (MNP) và các cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.170.721 cổ phần, chiếm 80,72% vốn điều lệ của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến về một số dự án của Công ty, chia sẻ những khó khăn của Công ty, đồng thời cũng đánh giá cao sự cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2013 của HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Sau 02 giờ làm việc, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

 1. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty của Hội đồng quản trị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:
  • Tổng doanh thu                    : 2.584.645 triệu đồng
  • Tổng giá trị sản xuất            : 351.225 triệu đồng
  • Lợi nhuận                             : 12.000 triệu đồng
  • Đơn giá tiền lương               : 264 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
  • Cổ tức tối thiểu                    : 7 %

          Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho HĐQT Công ty, đến hết tháng 09/2014, căn cứ vào tình hình thực tế, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cho phù hợp.

 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận;
 2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát;
 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với mức cổ tức 8%/vốn góp/năm;
 4. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Chủ tịch HĐQT – kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty;
 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Kết thúc phiên họp, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

Đại hội đã bế mạc vào hồi 10h30’ ngày 11 tháng 04 năm 2014.

Một số Hình ảnh tại Đại hội