Tin tức sự kiện

ITASCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28-04-2021

       Ngày 27 – 4 - 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITASCO) long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nơi ITASCO tham gia đầu tư, xây dựng khu Công nghiệp số 3 với diện tích 247ha, thuộc khu Công nghiệp Kinh tế Nghi Sơn. Tại Đại hội này nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh năm 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS.

        Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, về phía Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có ông Thiều Quang Thảo Chủ tịch HĐQT - Người đại điện phần vốn của VINACOMIN tại ITASCO; ông Đỗ Đức Trịnh Ủy viên thường trực HĐQT – Tổng giám đốc Công ty; Các ông bà đại diện Công ty kiểm toán, ông Đặng Nguyễn Anh Đức, ông Nguyễn Công Việt thành viên HĐQT đại diện cổ đông lớn cùng các cổ đông khác của Công ty, các ông bà trong HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty. 

Sau lễ khai mạc, đại hội đã thông qua Nội dung chương trình, Qui chế làm việc và Danh sách Đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch đại hội do đại hội biểu quyết thông qua  như sau: Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, ủy viên Đoàn chủ tịch đại hội ông Đỗ Đức Trịnh – Ủy viên thường trực HĐQT – Tổng giám đốc Công ty. Đoàn chủ tịch đại hội đã thực hiện điều hành đại hội theo Nội dung chương trình, Qui chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Tại Đại hội các cổ đông được nghe Đoàn chủ tịch đại hội:Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025...Tổng số phiếu tán thành: 19.638.210 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

       Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Các đại biểu và các quý vị cổ đông sau khi sau dự Đại hội đã xuống thị sát công trường thi công khu Công nghiệp số 3 Nghi Sơn./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

                                                                                                     Ngọc Khuê