Meeting Documents and Resolutions

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP

05-04-2018

TÀI LIỆU HỌP:

1. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên

2. Đơn đăng ký tham dự

3. Giấy ủy quyền của cổ đông (cá nhân)

4. Giấy ủy quyền của nhóm cổ đông

5. Đề nghị ứng cử tham gia Ban kiểm soát

6. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của cổ đông (cá nhân)

7. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của nhóm cổ đông

8. Đề nghị ứng cử tham gia Hội đồng quản trị

9. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông (cá nhân)

10. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông

11. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 

12. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS và phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu

13. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát 

14. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

15. Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2018

16. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty

17. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

      17.1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung

18. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

      18.1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

19. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

     19.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán

     19.2. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán

20. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị tham gia dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

21. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 

      21.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi nội dung miễn nhiệm và bẩu bổ sung thành viên BKS

22. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS của Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn 

     22.1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT