Lịch sử hình thành

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 

  • Năm 1986: Thành lập Công ty Phục vụ đời sống của Bộ Mỏ và Than theo Quyết định số 39/MT-TCCB ngày 01/10/1986 của Bộ Mỏ và Than.
  • Năm 1991: Đổi tên thành Công ty Dịch vụ Tổng hợp ngành Năng lượng theo Quyết định số 301/NL-TCCB-LĐ ngày 18/6/1991 của Bộ Năng lượng.
  • Năm 1995: Thành lập Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp theo Quyết định số 135/QĐ-NL-TCCB ngày 04/03/1995 của Bộ Năng lượng.
  • Năm 2003: Đổi tên thành Công ty Đầu tư, thương mại và dịch vụ theo Quyết định 645/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2003 của Tổng công ty Than Việt Nam.
  • Năm 2004: Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Công nghiệp theo Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN ngày 01/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ thành Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.
  • Năm 2006: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV theo Quyết định số 3908/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2006 của Hội đồng quản trị Công ty; là Công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
  • Năm 2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty; là Công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
  • Năm 2016: Thực hiện quyết định số 2948/QĐ-TKV ngày 12/12/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin là Công ty con, V-ITASCO trở thành Công ty ty kết của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 15/12/2016.

Với bề dày truyền thống hơn 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, từ ngày đầu thành lập với tài sản, tiền vốn khiêm tốn, đội ngũ cán bộ công nhân viên vài chục người; Đến nay vốn chủ sở hữu của Công ty đã lên tới hàng trăm tỷ đồng, đội ngũ CBCNV lên đến hơn 800 người, trong đó trên 50% có trình độ đại học trở lên. Đây là những nhân tố quan trọng đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty. Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo mô hình hai cấp. Tại thời điểm này Công ty có 04 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 03 Công ty Cổ phần có mặt tại khắp các miền của Tổ quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hoà và thành phố Hồ Chí Minh.