Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

16-04-2020

  1. Báo cáo tài chính quý I năm 2020 trước kiểm toán:

1.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

1.3. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

1.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

2. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020

2.1. Báo cáo tài chính trước kiểm toán

2.1.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.1.3. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

2.1.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

2.2. Báo cáo tài chính sau kiểm toán

2.2.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

2.2.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.2.3. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

- So 6 tháng năm 2019

- Trước và sau kiểm toán 

2.2.3. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

- So 6 tháng năm 2019

- Trước và sau kiểm toán

3. Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020

3.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

3.3. Giải trình báo cáo tài chính

- Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III và 9 tháng 

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng 

4. Báo cáo tài chính năm 2020

4.1. Báo cáo tài chính trước kiểm toán

4.1.1. Công ty mẹ

4.1.2. Hợp nhất 

4.2. Giải trình báo cáo tài chính

4.2.1. Công ty mẹ

4.2.2. Hợp nhất

4.2. Báo cáo tài chính sau kiểm toán

4.2.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

4.2.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

4.2.3. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

- So năm 2019

- Trước và sau kiểm toán 

4.2.3. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

- So năm 2019

- Trước và sau kiểm toán