Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021

19-04-2021

1. Báo cáo tài chính quý I

1.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

1.3. Giải trình BCTC

- Giải trình BCTC công ty mẹ

- Giải trình BCTC hợp nhất

2. Báo cáo tài chính 6 tháng

2.1. Báo cáo tài chính trước kiểm toán

2.1.1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.1.3. Giải trình BCTC

- Giải trình BCTC Công ty mẹ

- Giải trình BCTC hợp nhất

2.2. Báo cáo tài chính sau soát xét

2.2.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

2.2.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.2.3. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

- So 6 tháng năm 2020

- Trước và sau kiểm toán 

2.2.3. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

- So 6 tháng năm 2020

- Trước và sau kiểm toán

3. Báo cáo tài chính quý III

3.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

3.3. Giải trình BCTC

- Giải trình BCTC công ty mẹ

- Giải trình BCTC hợp nhất

4. Báo cáo tài chính quý IV

4.1. Báo cáo tài chính trước kiểm toán

4.1.1. BCTC Công ty mẹ

4.1.2. BCTC hợp nhất

4.1.3. Giải trình BCTC

- Giải trình BCTC Công ty mẹ quý IV và năm 2021

- Giải trình BCTC hợp nhất quý IV và năm 2021

4.2. Báo cáo tài chính sau kiểm toán

4.2.1. BCTC Công ty mẹ

4.2.2. BCTC hợp nhất

4.2.3. Giải trình BCTC

- Giải trình số liệu BCTC Công ty mẹ

- Giải trình số liệu BCTC hợp nhất