Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

18-08-2015


Ngày 16/ 4/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tại địa điểm số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Về dự Đại hội có đầy đủ các ông, bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và đặc biệt là 53 vị cổ đông sở hữu 9.367.793 cổ phần, bằng 74,35% tổng số vốn điều lệ, tương đương 9.367.793 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 Sau hơn 4 giờ làm việc Đại hội đã nghe, thảo luận và ra Nghị quyết về các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty;

- Thông qua đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

 

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT: Ông Thiều Quang Thảo được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 5/5 phiếu.

 

Về việc Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020,  đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

 

STT

Họ và tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp

1

Nguyễn Đức Trắc

4.614.400

16,58%

2

Mai Tất Lã

18.291.707

65,74%

3

Trương Đức Phong

4.919.052

17,68%

 


Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Đức Trắc được BKS bầu làm Trưởng ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 3/3 phiếu.

 Dưới đây là một số chỉ tiêu quan trọng công ty đã đạt được trong năm 2014 với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

-        Tổng doanh thu                    : 2.506.405 triệu đồng

-        Tổng giá trị sản xuất             : 304.630 triệu đồng

-        Lợi nhuận                              : 12.000 triệu đồng

-        Đơn giá tiền lương                 : 251 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm

-        Cổ tức tối thiểu                     : 7%

Một số hình ảnh tại Đại hội.