Financial report

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

19-04-2018

 1. Báo cáo tài chính quý I năm 2018 trước kiểm toán

      1.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ

      1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

      1.3. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

      1.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

2. Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng năm 2018 trước kiểm toán

     2.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II

     2.2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II

     2.3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng

     2.4. Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng

     2.5. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

     2.6. Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

 3. Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 sau kiểm toán:

    3.1. Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ 

    3.2. Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất

    3.3. Giải trình báo cáo tài chính bán niên

4. Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2018 trước kiểm toán:

   4.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III 

   4.2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III

   4.3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ 9 tháng

   4.4. Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng

   4.5. Giải trình báo cáo tài chính Công ty mẹ

   4.6. Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

5. Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế 12 tháng trước kiểm toán:

   5.1. Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2018 Công ty mẹ (phần 1)

   5.2. Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2018 Công ty mẹ (phần 2)

   5.3. Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2018 Hợp nhất (phần 1)

   5.4. Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2018 Hợp nhất (phần 2)

   5.5. Giải trình báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2018 Công ty mẹ

   5.6. Giải trình báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2018 Hợp nhất

6. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán:

   6.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018.

   6.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

   6.3. Giải trình số liệu BCTC công ty mẹ năm 2018.

   6.4. Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2018.