Financial report

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

20-04-2017

Giải trình số liệu BCTC năm 2017 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 (Hợp nhất) sau kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ) sau kiểm toán

Giải trình số liệu BCTC Hợp nhất quý IV và năm 2017

Giải trình số liệu BCTC Công ty mẹ quý IV và năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (Công ty mẹ)

Giải trình số liệu BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2017

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (Công ty mẹ)

Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 sau kiểm toán (Hợp nhất)

Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 sau kiểm toán (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 sau kiểm toán (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 sau kiểm toán (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Công ty mẹ)

Giải trình báo cáo tài chính quý II và 6 tháng năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (Công ty mẹ)

Giải trình số liệu BCTC quý I năm 2017