Tài liệu họp và Nghị quyết

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo

01-04-2024

1. Thư mời

2. Thông báo điều chỉnh nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Các tài liệu kèm theo

1) Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2) Đăng ký tham dự

3) Uỷ quyền

3) Quy chế bầu cử (bầu bổ sung thành viên HĐQT)

4) Đơn ứng cử, đề cử

5) Đơn đề cử thành viên HĐQT của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu

6) Báo cáo của HĐQT

7) Báo cáo của Ban Kiểm soát

8) Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán

9) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

10) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

11) Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và năm 2024

12) Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

13) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

14) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

15) Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024