Tài liệu họp và Nghị quyết

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010

17-08-2015

         CÔNG TY CỔ PHẦN

                                                            ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ-TKV    Số:11/CVHĐQT                                            

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                        Hà Nội, ngày 22 tháng 3  năm 2010

 

THƯ MỜI THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV

 

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV

          Hộiđồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV xintrân trọng thông báo tới quý vị cổ đông của Công ty nội dung như sau:

          Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

          - Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 8h00’ (thứ hai) ngày 05 tháng 4 năm 2010.

          - Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

          - Nội dung đại hội:

          + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2010; kế hoạch SXKD 5 năm 2011 - 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2009;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; phương án phân chia lợi nhuận năm 2009;

          + Báo cáo của Ban kiểm soát;

          + Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015.

          - Thành phần tham dự:         Tấtcả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại vàdịch vụ - TKV, chốt danh sách đến thời điểm 05/3/2010. Tuy nhiên, do sốlượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty kính đề nghị các quý vịcổ đông xem xét, nếu không có điều kiện tham dự đại hội thì ủy quyềncho người khác thay mặt tham dự đại hội.

          Lưu ý:Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho ngườiđại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đạihội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản

          Đểcông tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tiếnhành trong điều kiện thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trịCông ty đề nghị:

+Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyềncho người khác tham dự đại hội thời hạn cuối cùng trước 16h00’ ngày 29tháng 3 năm 2010. Trường hợp quá 16h00’ ngày 29 tháng 3 năm 2010, Côngty không nhận được bất kỳ giấy xác nhận và ủy quyền nào của cổ đông,thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không dựđại hội

          + Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 (theo mẫu), các cổ đông nộp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV.

Thời hạn chậm nhất 16h00’ ngày 29/3/2010.

            Công ty không nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nộp đến sau 16h00’ ngày 29/3/2010.

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp

mang theo những tài liệu sau:

- Giấy CMND/hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (đối với người được ủy quyền).

          Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác); Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty qua địa chỉ:

PhòngTổ chức nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV; Số1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố HàNội, theo các cách sau:

          - Gửi đến trực tiếp đối với Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Gửi đến trực tiếp hoặc đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua Fax số: (04) 3664 7600.

Mọi thông tin chi tiết đăng ký tham dự đại hội xin liên hệ theo số máy DĐ: 0912052055 (Mr. Trịnh).

* Ghi chú:

-Tài liệu đính kèm: để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐthường niên năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty xin gửi (trực tiếp) tớicác Quý vị cổ đông bộ tài liệu tóm tắt chương trình họp ĐHĐCĐ thườngniên năm 2010 của Công ty. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòngdownload tại website của Công ty www.itasco.vn

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 sẽ bao gồm:

          + Chương trình họp ĐHĐCĐ;

          + Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;

          + Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;

          + Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

            + Quy định thể thức ứng cử /đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015;

          + Quy chế bầu thành viên HĐQT,BKS; Phương thức bầu dồn phiếu;

          + Các tài liệu khác liên quan.

- Chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian tham dự đại hội do cổ đông tự túc.

          Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

          Trân trọng kính mời!

 


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HĐQT Công ty (5);

- BKS Công ty (3);

- Lưu VP; HĐQT Công ty.                                                     

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Biên