Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

26-04-2019

 1. Báo cáo tài chính quý I năm 2019 trước kiểm toán:

    1.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

    1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

    1.3. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ

    1.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

2. Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng năm 2019 trước kiểm toán:

    2.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

    2.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

    2.3. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ

    2.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

 3. Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 sau kiểm toán:

    3.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

    3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

    3.3. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ chênh lệch giữa trước và sau kiểm toán

    3.4. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ chênh lệch giữa năm 2018 và năm 2019

    3.5. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất chênh lệch giữa trước và sau kiểm toán

   3.6. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất chênh lệch giữa năm 2018 và năm 2019

4. Báo cáo tài chính quý III năm 2019 trước kiểm toán

    4.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

    4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

    4.3. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ

    4.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

5. Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 trước kiểm toán:

   5.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

   5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

   5.3. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ

   5.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

6. Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán:

   6.1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

   6.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

   6.3. Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ

   6.4. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất