Thông tin đấu thầu
MUA ÔTÔ

MUA ÔTÔ

Ngày đăng:15-08-2015

 Gói thầu: 02 Xe ôtô lắp ráp trong nước (Gói 1)

Thuộc D.A: Đầu tư xe ôtô phục vụ quản lý và điều hành sản xuất 2010

MUA ÔTÔ NHẬP KHẨU TRONG NƯỚC

MUA ÔTÔ NHẬP KHẨU TRONG NƯỚC

Ngày đăng:15-08-2015

 GT: 01 Xe ôtô Nhập khẩu trong nước (Gói 2)

Thuộc D.A: Đầu tư xe ôtô phục vụ quản lý và điều hành sản xuất 2010.

ĐẤU THẦU 02 XE ÔTÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 2015.

ĐẤU THẦU 02 XE ÔTÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 2015.

Ngày đăng:15-08-2015
 GT: 02 Xe ôtô lắp giáp trong nước (Gói 6) Thuộc D.A: Đầu tư xe ôtô phục vụ quản lý và điều hành sản xuất 2015. Nguồn vốn: Thuê mua tài chính và vốn khác. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-TKV. Hình thức Chào hàng cạnh ...