Thông báo cổ đông

Thông báo lại về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

 Chi tiết:

1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

2. Thông báo gửi các cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền