Thông báo cổ đông

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2018