Thông báo cổ đông

Công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Phạm Sỹ Long

 Chi tiết