Thông báo cổ đông

Công bố thông tin về việc thay đổi vốn điều lệ, vốn góp và tỷ lệ góp vốn của V-ITASCO tại Công ty cổ phần Dịch vụ kho bãi Đông Hải - ITASCO

 Chi tiết: