Thông báo cổ đông

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản