Thông báo cổ đông

Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc của Bà Nguyễn Hải Phượng

 Chi tiết: