Thông báo cổ đông

Công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng - DCPM