Thông báo cổ đông

Công bố thông tin chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó tổng giám đốc Đỗ Khắc Lập

 Chi tiết: