Thông báo cổ đông

Công bố thông tin bổ nhiệm bà Bùi Lan Hương giữ chức vụ Phó trưởng phòng - phụ trách phòng Kế toán tài chính Công ty kể từ ngày 10/7/2018