Thông báo cổ đông

Công bố thông tin bà Nguyễn Hải Phượng thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Phượng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 10/7/2018