Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Than, khoáng sản

  I. Than, khoáng sản:

 

                    

 

- Khai thác, tận thu, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản các loại;

- Khai thác và thu gom than cứng; than non; than bùn; sản xuất than cốc;

- Khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;