Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Dịch vụ

                           

 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;

- Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá;

- Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa;