Lĩnh vực Hoạt Động ITASCO

Bất động sản

 II. Bất động sản:

 

                    

- Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản;

- Dịch vụ môi giới bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản;