Công đoàn V-ITASCO

Công đoàn cơ sở thành viên

1. Công đoàn Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng

Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy

2. Công đoàn Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO

Chủ tịch: Đồng chí ...

3. Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam

Chủ tich: Đồng chí Trần Quang Thái

4. Công đoàn Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO

Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

5. Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải và kinh doanh than - Vinacomin

Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy