Công đoàn V-ITASCO

Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

  

   

     

      Bà Quách Thị Minh Phương

      Chủ tịch Công đoàn

    

     

 

    

   

     Ông Trương Đức Phong
     Phó Chủ tịch Công đoàn

 

 

  

   

       Bà Hoàng Thị Lan

       Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

       Trưởng ban nữ công

   

    

 

 

 

 

    Ông Đinh Tiến Dũng

     Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

 


  

     

      
  

   
 
Ông Trần Quang Thái

     Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

     Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam