Báo cáo tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ngày đăng:26-04-2019

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ngày đăng:19-04-2018

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Ngày đăng:20-04-2017

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ngày đăng:04-05-2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Ngày đăng:18-08-2015

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Ngày đăng:18-08-2015

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

Ngày đăng:18-08-2015

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Ngày đăng:18-08-2015

 Báo cáo tài chính năm 2012 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính năm 2012 (Riêng) . .  .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Ngày đăng:18-08-2015

  Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Riêng).

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

Ngày đăng:18-08-2015

 Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán (Hợp nhất).

« Đầu  Trước 1 2Tiếp Cuối »