Báo cáo tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Ngày đăng:16-04-2020

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ngày đăng:26-04-2019

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ngày đăng:19-04-2018

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Ngày đăng:20-04-2017

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ngày đăng:04-05-2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Ngày đăng:18-08-2015

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Ngày đăng:18-08-2015

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

Ngày đăng:18-08-2015

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Ngày đăng:18-08-2015

 Báo cáo tài chính năm 2012 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính năm 2012 (Riêng) . .  .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Ngày đăng:18-08-2015

  Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Riêng).

« Đầu  Trước 1 2Tiếp Cuối »