V-ITASCO  9/2/2015 7:15:46 AM
  • Lễ bàn giao xe UD Truck
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn

Ngày 20/10/2010, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã ra thông báo số 06-TB/UBKT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.


 

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn có trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Ủy ban và phối hợp công tác giữa các thành viên Ủy ban. Chỉ đạo trực tiếp các nội dung: tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ đảng quy định; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trong Tập đoàn; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát định kỳ (hàng năm, 6 tháng, quý) và sơ, tổng kết của Ủy ban; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thẩm quyền; giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên. Chủ trì các cuộc họp của Ủy ban.

2. Đồng chí Lê Văn Ninh, Ủy viên BCH, PCN thường trực UBKT Đảng ủy Tập đoàn, thường trực giải quyết các công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra; thay mặt Chủ nhiệm khi Chủ nhiệm đi công tác, vắng mặt; phụ trách các nội dung: kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi hành kỷ luật trong đảng; trực tiếp theo dõi các cơ sở khối kho vận và cảng.

3. Đồng chí Đặng Thị Tuyết, PCN UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn, trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính của cấp ủy cấp dưới và của văn phòng cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn; kiểm tra, giám sát việc các đơn vị chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của Tập đoàn; trực tiếp theo dõi cơ sở đảng khối các đơn vị sự nghiệp.

4. Đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Ủy viên UBKT, Phó trưởng ban TCCB, Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, phụ trách kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo của các tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện các quy định về tổ chức quản lý SXKD, quản lý cán bộ và đảng viên theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý cán bộ và đổi mới doanh nghiệp của các đơn vị trong Tập đoàn; trực tiếp theo dõi các cơ sở khối công nghiệp nhôm và điện.

5. Đồng chí Trần Văn Hợp, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Phó trưởng ban Lao động tiền lương Tập đoàn, phụ trách kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ về chăm lo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, công tác an sinh xã hội; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn; theo dõi các cơ sở tư vấn, đầu tư xây dựng.

6. Đồng chí Trần Văn Thưởng, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Chánh thanh tra Tập đoàn, phụ trách kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ sản xuất và phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị trong Tập đoàn; theo dõi các cơ sở khối xây dựng mỏ hầm lò.

7. Đồng chí Phạm Xuân Vinh, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn, phụ trách kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nguồn vốn kinh doanh và chế độ quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, của Tập đoàn tại các cơ sở; kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, quản trị chi phí, việc sử dụng, quản lý vốn của các đơn vị trong Tập đoàn; theo dõi các cơ sở khối sàng tuyển than.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ủy ban thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát, chủ động tham mưu với UBKT, Đảng ủy Tập đoàn theo nội dung được phân công và định kỳ báo cáo kết quả, tình hình về Thường trực Ủy ban.

                                                                                                                                                               P.V